Start Pagdating at pamamahala ng mga kastila

Pagdating at pamamahala ng mga kastila

Ginawa ito bilang pagganti sa tagumpay ng mga rebolusyonaryong Pilipino laban sa mga sundalong Amerikano na nakahimpil sa bayan ng Balangiga, Samar kung saan 48 sa 74 kataong tropa ang kanilang nalipol.

Ginugunita ngayon taon ang ika-116 anibersaryo ng pagsiklab ng Digmaang Pilipino-Amerikano, isang marahas na gerang agresyon ng Estados Unidos upang sakupin ang Pilipinas.

Ang Digmaang Pilipino-Amerikano ang simula ng isang-siglong paghahari ng kapangyarihang US sa ating bansa.

Tila nabaon na lamang sa limot ang pagdurusa ng sambayanang Pilipino sa kamay ng mapang-abuso at mapanlinlang na imperyalistang US.

Sa harap ng patuloy na panghihimasok ng Estados Unidos sa ating bansa, mahalagang sariwain ang mga tunay na pangyayari sa Digmaang Pilipino-Amerikano at basagin ang ilusyon ng pagkakaibigan ng dalawang bansa.

Buhay na buhay ang ang dominasyon ng Estados Unidos sa aspetong politika, ekonomya, kultura, militar, at relasyong panlabas ng Pilipinas.

Malaking hamon ang pagmulat ng mga kabataan at mamamayang Pilipino sa tunay na kasaysayan ng Digmaang Pilipino-Amerikano.

Umabot ng 126,000 tropang Amerikano ang ipinadala ng Estados Unidos upang makibahagi sa gerang agresyon sa Pilipinas.

Ngunit sa kabila ng brutalidad ng mga sundalong Amerikano at superyor na mga sandata nito, hindi mabilis na nagapi ang malawak at magiting na paglaban ng mamamayang Pilipino laban sa gerang agresyon ng imperyalismong US.

Tinataya ng mga historyador na umabot sa 1.5 milyong Pilipino ang namatay sa digmaang ito.

Sa Luzon lamang ay umabot ng 600,000 ang patay na Pilipino, ayon sa konserbatibong pagtaya ng peryodikong .

Kayâ, ang mga Espanyol na iyon daw ang mga orihinal na Pilipino, at hindi ang mga sinaunang katutubo.